سامانه ثبت كد نرم افزار
دريافت اطلاعات محصول
 نام و نام خانوادگي:
 شماره موبايل:
 شناسه نرم افزار:
 شناسه خريدار:
 
 عددي كه در تصوير مشاهده مي كنيد:
 كليه موارد فوق الزامي است.
 شناسه نرم افزار اين در اولين اجراي سي دي به در رايانه شخصي به شما نشان داده مي شود.
 شناسه خريدار اين شناسه يك عدد 10 رقمي است كه در بر روي سي دي يا كاور آن چسبانده شده است.